ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés

Fekete László egyéni vállalkozó (székhelye: 2072 Zsámbék Zártkert 3031/1.; a továbbiakban: Fekete László e. v., ill. szolgáltató, ill. adatkezelő) mint a mr-black.hu tulajdonosa és üzemeltetője, s ekként mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közleményt, és egyúttal arra vállal kötelezettséget, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotörvény) meghatározott kritériumoknak.

Jelen tájékoztató tartalmazza a www.mr.black.hu alatt megtalálható internetes portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelveket, melyek folyamatosan elérhetők online, a www. mr.black.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

Felhasználó a mr.black.hu szolgáltatásaira és látogatására akkor jogosult, ha jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, az adatkezelést, annak minden paraméterével együtt elfogadja, ahhoz hozzájárul. Ennek megfelelően kijelenti továbbá a felhasználó, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és azt követően haladéktalanul az adatkezelőhöz fordul minden olyan adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, amelyet jelen tájékoztató számára nem tisztáz kellően.

Amennyiben valaki az alábbiakban foglaltakkal nem ért egyet, a www.mr.black.hu portál használatától tartózkodni köteles.

 1. Meghatározások és elvi alapvetések

Meghatározások:

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,

valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok

feldolgozását végzi;

 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé

nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő

lehetetlenné tétele;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam.

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

személyes adat: bármely meghatározott természetes

személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy

több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

tényező alapján azonosítani lehet;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Alapvetések

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a

törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a

nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb

megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben

és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az

adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó

részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény

lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása

során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló

adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli

adattovábbításra kerülne sor.

 1. Az adatkezelés részletei

A honlap látogatói

Az adatkezelő szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, statisztikai célból és a visszaélések megelőzése érdekében rögzítheti a honlap látogatóinak IP-címét és a megtekintett lapok címét. Ezen adatokat a szerver legfeljebb egy hónapig tárolja.

A mr.black.hu a testre szabott kiszolgálás érdekében kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t (más néven: süti) helyez el a felhasználó számítógépén, és ezt visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásaikor elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmával összefüggésben. A cookie-t a felhasználó törölni tudja az eszközéről, illetve le tudja tiltani a böngészőjében a cookie-k alkalmazását.

A mr.black.hu oldalon a hirdetések kiszolgálását külső szolgáltató(k), a Google Adsense végzi(k), melynek során ugyancsak használhat(nak) cookie-t. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a fent nevezett szolgáltató(k) adhat(nak) felvilágosítást.

Regisztrált felhasználók

A mr.black.hu szolgáltatásai egy részéhez – így különösen a hirdetésfeladáshoz – csak regisztrált felhasználók számára engedélyez hozzáférést.

Az adatszolgáltató kijelenti, hogy az általa megadott adatok valósak, pontosak. Amennyiben az adatszolgáltató más személy adatait adja meg, kijelenti, hogy az ehhez szükséges hozzájárulással rendelkezik.

A bejelentkezéshez a mr.black.hu a felhasználó e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát kezeli. A közösségi médián keresztül történő regisztráció esetén – fentieken túl, a felhasználó hozzájárulásával  – az adott közösségi oldali azonosítót, nyilvános adatlapot és profilképet is kezeli a szolgáltató.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a minden felhasználó számára biztonságos, kiszámítható és kényelmes kereskedelmi célú termékhirdetési lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint a hatályos jogszabályok, különösen a 2001. évi CVIII. törvény, illetve annak 13/A. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása.

Helyesbítés, törlés, megismerés, felvilágosítás

Az adatok esetleges törlését, megismerését, helyesbítését, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítását a felhasználó e-mailben vagy levélben kérheti az adatkezelőtől.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során felvett személyes adatokat Fekete László e. v. a regisztráció törlésétől számított legfeljebb tizedik napig kezeli.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A mr.black.hu-t kiszolgáló szervereket az Mikro VPS Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21. A. lház. 1. em. 1.) üzemelteti.

Fekete László e. v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Fekete László e. v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Fekete László e. v.

Postaím: 2072 Zsámbék Zártkert 3031/1.

E-mail: kapcsolat.kapcsolat.mrblack@gmail.com

 1. Adattovábbítások

Fekete László e. v. nem továbbítja a kezelt adatokat harmadik személy részére. Nem értendő adattovábbításnak például a jogérvényesítés érdekében hatósági eljárásban megjelölt személyes adat.

 1. Jogorvoslati és egyéb lehetőségek

Az érintett kérelmére Fekete László e. v., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő száz napon belül hasonló tájékoztatási kérelemmel az adatkezelőhöz még nem fordult. Egyéb esetekben Fekete László e. v. költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Fekete László e. v. a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes,
 2. b) az érintett kéri,
 3. c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 4. d) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Fekete László e. v. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.;

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

.
ÁSZF WEBSHOPHOZ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A hozzánk hétköznapokon 16 óráig eljuttatott rendeléseit, következő munkanapon* tudjuk postára adni (amennyiben a megrendelt termék(ek) raktárunkon van(nak)), mely Magyarország egész területén 1 munkanapon belül célba ér. Tehát a rendelését akár 48 órán belül kézhez kaphatja! (a szállítási költségeket lejjebb találja meg, az oldalon feltüntetett árak ezt nem tartalmazzák).A később érkező rendeléseket csak a következő munkanapra tudjuk vállalni. Viszont előfordulhat az is, hogy az adott termékből vagy méretű ruházatból nincsen készleten, így a rendelések teljesítését 2-8 munkanapra vállaljuk!
Minden esetben ügyfélszolgálatunk (elsődlegesen) e-mailben vagy telefonon (ha gond lenne a rendelésével) értesíti Önt arról, ha rendelésében olyan termék található, mely beszerzés alatt áll, vagy elfogyott. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot e nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon, illetve igény szerint felfüggesszük a rendelést az áru(k) beérkezésig.*Következő munkanapon: Amennyiben az oldalon megrendelt terméket, kiadványt dedikálva szeretné megkapni, akkor ezt megrendeléskor a megjegyzés rovatba kérem feltüntetni szíveskedjenek.Garantáljuk azt, hogy minden esetben a Vevő érdekeit tartjuk a legfontosabbnak!A weboldalon feltűnett árak bruttó árak, azaz a Magyarországon hatályos jogszabályban leírt 27%-os forgalmi adót (ÁFA-t ) tartalmazzák!SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK:A szállítást minden esetben a Magyar Állami Posta Zrt. végzi egy közvetítő cégen keresztül, aki a logisztikát végzi.Szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak Magyarország területén:

Rendelések értéke Szállítási költség
1-5000Ft-ig 1600Ft
5001-15999Ft-ig 1800Ft
16000Ft-tól 0Ft (azaz ingyenes)
Külföldre, külön díjazás ellenében tudunk csomagot küldeni, előre utalás esetén EURO-s bankszámlaszámra utalva. Mivel régióként változó, ezért elöjáróban annyit tudunk mondani, hogymegközelítőleg 2000Ft-tól 7000Ft-ig terjednek a szállítási költségek. Sajnos ingyenes szállítási lehetőség külföldre nem vehető igénybe. Külföldi szállítási lehetőségről az alábbi oldalon adunk részletesebb tájékoztatást! —->> Klikk ide

Minden egyes Magyarországon kézbesített csomagot utánvétellel adunk fel, ami annyit jelent, hogy csak a kézbesítőtől levő átvételnél kell készpénzben fizetni a termék(ek) árát és a szállítási költséget.

REKLAMÁCIÓ:

Minden feladott küldemény rendelkezik árubiztosítással!
Az esetleges szállításból keletkező károkat, legkésőbb 24 órán belül szíveskedjenek jelezni, ellenkező esetben a Megrendelőt, nem áll módunkban kártalanítani!

Amennyiben az áru átvételekor már látható sérülés, abban az esetben a postán jegyzőkönyveztetni szíveskedjen. Minden esetben vigye magával a kapott csomagot, azaz a dobozt és a benne található összes tételt.
Akár minőségi, vagy mennyiségi különbséget állapítanak meg a felek a kiszámlázott tételek, illetve a leszállított áru között, akkor is kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni. A kárfelvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átvett és a visszaküldött csomagok részletezett tartalmát, illetve a sérülés mértékét. A jegyzőkönyvet az áruszállítónak és az átvevőnek is alá kell írnia és egy példányát, a sérült csomaggal együtt vissza kell küldeni.
A reklamáció jogossága esetén a kérdéses tételeket jóváírjuk, garanciázzuk, vagy a következő vásárlás összegéből leszámítjuk.
Nem tekintendő reklamációnak a rendelés késői visszamondása, azaz a tárgynapi határidő (17 óra) utáni lemondás. A mindenkori tárgynapi határidőt kell az adás-vétel megkötése, idejének tekinteni.
Amennyiben utánvéttel fizeti ki a termékek árát, akkor minden esetben tartsa meg a csomagon talált elismervényt, mert ennek hiányában semminemű utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban.
A cégünk által tévesen kiküldött termékek szállítási költsége a mi, azaz az eladó költsége.
A szállítások kapcsán felmerülő egyéb problémák esetén kérem, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:
Telefonon: (10:00-18:00-ig H-P) +36/30-9-044-245 vagy
e-mailen: rendeles@mrbusta.hu

FIZETÉSI MÓDOK:

Postai utánvétellel történő fizetés
Előre utalás esetén (csak külföldi kézbesítéskor vehető igénybe)
ELÁLLÁSI JOG:

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben a kapcsolat.mrblack@gmail.com e-mail címen vagy a +36/30-9-044-245 telefonszámon mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül.

Termék visszavásárlási garancia:
Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el.

A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Az ilyen esetekben természetesen az áru értékére pénz visszafizetési garanciát vállalunk, melynek érvényesítési módja a következő:

Jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét telefonon (+36/30-9-044-245) vagy e-mailben.
Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása) közli Önnel, hogy a termék visszavehető-e vagy sem. Sértetlen, nem mosott terméket minden kérdezés nélkül visszaveszünk, ezen időn belül.
Visszajuttatja a terméket:
Ha Ön törzsvásárlónk, arra is van lehetősége, hogy ügyfélszolgálatunkkal előre egyeztetve a friss rendelésében, megjegyzésként leírva problémáját és annak orvoslásának módját, a megrendelt termékek átvételekor a futárnak átadja a sértetlen terméket, amit vissza kíván küldeni a magyar postán keresztül. A beérkezést követően munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét és egyeztet Önnel. Van lehetősége arra, hogy piros postai utalványon visszaküldjük a termék értékét, vagy új rendelésnél írjuk jóvá. (Ha rendelkezik bankszámlaszámmal, el is tudjuk utalni az összeget).
Ha visszaküldi a csomagot kérjük, a csomagot standard postai csomagként adja fel (jelen esetben 1200Ft-ba kerül). A szállítási költség a hatályos jogszabályok alapján a vásárlót terheli.
Ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni!
A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét és piros postai utalványon visszaküldi Önnek a termék értékét, vagy átutaljuk az Ön által megadott számlára.
Sajnos a szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni az elállási jog esetében, kizárólag a termék ára kérhető vissza.

CSOMAG ÚJRAKÉZBESÍTÉSE:

Ha a Postás nem találja a megadott címen, akkor értesítést hagy a megrendelő részére, vagy megpróbálja Önt felhívni a megadott telefonszámon (ezt az adatot megkapja a kézbesítő postás). Az értesítő tartalmazza a csomag számát, amivel át tudja venni a csomagot a megjelölt postán.
Ha ilyen értesítőt Ön nem kapna és a csomagja 4 munkanapon belül nem érkezne meg, kérem lépjen velünk kapcsolatba egyeztetés végett.
Amennyiben egy címről kettő vagy több alkalommal is visszakapjuk a kiküldött csomagot, áruházunk fenntartja a jogot a további kiszolgálás megtagadására.

TILTÓ LISTA, KÉZBESÍTÉS MEGTAGADÁSA:

A webáruházunkban kénytelenek vagyunk vezetni tiltó listát, illetve némely esetben megtagadjuk a kézbesítést is.

Tiltó lista:

Sajnos az utóbbi időkben megnövekedtek a webáruházban leadott nem valós rendelések száma, ezért kénytelenek vagyunk tiltó listát vezetni ezen ügyfelünkről. Tiltó listára olyan vásárló kerülhet, aki visszautasítja a megrendelését átvételét, vagy nem valós kézbesítési címet adott meg. Ezért kérünk mindenkit, hogy az esetlegesen otthon levő családtagokat értesíteni szíveskedjen, hogy csomag várható és fizetni kell érte, mert ha nem veszik át a megrendelt terméket, fenntartjuk a jogot, hogy az ügyfelet tiltólistára helyezzük, így továbbiakban nem áll módunkban kiszolgálni. Természetesen előfordulhat olyan helyzet is, hogy tényleg nem tudják átvenni a csomagot, de ebben az esetben ügyfélszolgálunk elérhetősége valamelyikén jelezni szíveskedjék, még akár utólag is! Elbírás után fel tudjuk oldani az esetleges tiltó listát.

Kézbesítés megtagadása:

Ügyfélszolgálatunk megtagadhatja a jogot a csomag kiküldésére. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha nem valós adatokat találunk, pl. rossz telefonszám, nem pontos cím, hiányzó adat, álnév stb… A megrendelővel ilyen esetben, ha van rá mód kapcsolatba lépünk. Amennyiben kétszeri próbálkozás után nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, akkor a rendelés kézbesítését megtagadjuk és 5 nap után a megrendelést töröljük!

SZERZŐI JOGOK:

Az oldalunkon forgalmazott termékek, lemezek, ruhák, kiegészítők stb… mindegyik szerzői jogvédelem alatt áll! Pl. logók, zenei művek, grafikák. Ezek másolása és illegális terjesztési büntetőjogi pert vonhat maga után. A CD lemezek szerzői kiadásban kerülnek kézbesítésére, egyéb helyen illetve lemezboltokban legális formában nem kapható. Amennyiben ilyen információról szerez tudomást kérem jelezze ügyfélszolgálatunkon.

Szerzői jogtulajdonos:

Minden egyes kiadvány, az oldal képei és logói, jogvédelem alatt állnak, melynek tulajdonosa:

Fekete László (alias Mr.Back)
2074 Perbál Kossuth L. u 38

SZAVATOSSÁG, GARANCIA:

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el.
A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 14 napon belül indoklás nélkül elállhat.
Az utóbbi időben számos törvényi változás történt a vásárlók jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatban.
Új rendeletek születtek, ezzel egyidejűleg pedig jó néhány érvényét vesztette. Igen jelentősen szűkült a jótállásra kötelezett termékek köre, bizonyos termékkategóriáknál pedig 3.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nőtt az az értékhatár, amely felett kötelező a jótállás. Megszűnt a korábban egyes kiemelt cikkcsoportokra vonatkozó 24 hónapos jótállás; időtartama immár egységesen 12 hónap. A jótállási jegy kötelező, melynek információtartalma is teljesen átalakult. A jövőben további törvényi változások képzelhetők el. Cégünk a jelenleg hatályos jogszabályok elvárásainak megfelelő feltételekkel biztosítja a jótállást a kijelölt termékekre.
Ez jellemzően a 10.000 Ft fogyasztói ár feletti termékek rendeletben meghatározott részét érinti.

A ruházatra a garancia 3 hónapon belül évényesíthető, mivel nem tartós fogyasztási cikknek minősül.

A ruházat nem munkaruházat, így az extrém, szélsőséges körülményeknek nem áll ellen. Minden ruházati termékünk 40°C-on mosható. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia nem érvényesíthető!

A törvényváltozások fontosak az eladó-végfelhasználó viszonylatban, de nem érintik az eddigi visszáru visszavételi ügyintézésünket.
Kivonat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szövegéből: (hatályba léptek 2003. szeptember 1-én és 2003. november 22-én)
“Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.” A jótállási kötelezettségvállalás Jótállási Jegy nélkül (vagy azt hiányosan kitöltve) is számonkérhető!
A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a megadott minta szerinti adatokat. “Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.”
A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. “A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.”
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

MÉRET ELTÉRÉSEK:

Sajnos elfordulhat olyan helyzet is, hogy nem megfelelő a ruházat mérete. Ebben az esetben van lehetőség cserére, melyről érdemes néhány információt tudni:

Csak teljesen új terméket tudunk cserélni, mely nem koszos, illetve nincs kimosva, azaz csak eredeti állapotában tudjuk visszavenni a megrendelt terméket!
Méretbeli éltérések esetén a Vásárlót terheli a termék visszajuttatási költsége és az újboli feladási költség is. Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben postai sztenderd csomagként adják fel a terméket értéknyilvánítás nélkül, melynek ára kb. 1200Ft.
A csomag megérkezésekor ellenőrizzük, hogy a visszaküldött termék sértetlen és új állapotban van, amennyiben mindent rendben találunk, akkor a választott méretet, terméket feladjuk, melynek kézbesítési díja 1800Ft lesz. Egyéb költség csak abban az esetben jelentkezhet, ha értékbeli különbség található a kapott és visszaküldött termék között.
Kizárólag ingyenes csomagot vagyunk hajlandaók átvenni! Portós, vagy utánvétellel feladott csomagot azonnal visszautasítjuk!
A csomagban mellékelni szükségeltetik egy olvasható levél is az alábbi adatokkal: mire cseréljük a kapott terméket, Név, telefonszám, kézbesítési cím.
A cím, ahová a fenti információk alapján vissza kell küldeni a terméket:

Fekete László
2071 Páty Kovács Imre u 5

FIGYELEM!

A termékek fotói illusztrációk! A fényképen esetleges márkajelzések láthatók, amik nem fedik minden esetben a valóságot, itt nem melegítő márka az értékesítés célja, hanem a Mr. Black termékek képviselete. Továbbá előfordulhat, hogy nyitott, illetve zárt nadrágot kapunk, ilyen jellegű igényekhez nem tudunk igazodni sajnos. Rendelés véglegesítése előtt mérlegelni szükséges. Ezekkel kapcsolatos panaszokat, csak az elállási jog szerint tudjuk kezelni, mely fentebb olvasható. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy feltűntett méret adatok +/- 2,5 cm-rel eltérhetnek.

Adatvédelmi nyilatkozat ide kattíntva olvasható!

A Webáruház üzemeltetője:
Fekete László

Postai cím:
2074 Perbál Kossuth L. u 38
Adószám: 657363331-33

Telefonszám: 06/309044245
E-mail: kapcsolat.mrblack@gmail.com

Amennyiben szereted a képeimet, a megosztásaimat, akkor kérlek támogasd a munkámat azzal, hogy megvásárolod valamelyik termékemet innen a webáruházamból.

Mivel többen jeleztétek már, hogy  dedikálva szeretnétek kérni egyes termékeimet, ezért aki így szeretné, az megrendeléskor a megjegyzés rovatba tüntesse fel! Illetve azt is, hogy az aláírás a terméken hol és kb. milyen méretben hogyan helyezkedjen el!

Legyél a barátom facebook-on, katt ide és csatlakozz!

Vélemény, hozzászólás?